STAR ISLAND SINGAPORE COUNTDOWN EDITION 2019-2020

Creative Director: Kenji Kohashi
Producer: Shigeyoshi Sakamoto
Artistic Director: Hiroyoshi Uruma
Choreography: Ryo Noguchi, Makiko Izu
Costumes: Hirosumi Saito