STAR ISLAND SAUDI ARABIA -NATIONAL DAY EDITION

Creative Director : Kenji Kohashi
Producer : Shigeyoshi Sakamoto
Artistic Director : Hiroyoshi Uruma
Choreography : Ryo Noguchi, Makiko Izu
Costumes : Hirosumi Saito