ARASHI – Turning Up

Choreographer: Takeatsu Nashimoto
Dancer: Ryo Noguchi